Stappenplan

     Op deze pagina wordt u in 8 stappen uitgelegd hoe het PGB systeem werkt.

STAP 1.

Aanvraag indicatie

 

Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg of een voorziening vanuit de WMO, moet eerst worden vastgesteld of u inderdaad zorg nodig heeft. En ook wat voor soort zorg en hoeveel. Dat wordt indicatiestelling genoemd. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of, indien van toepassing, Bureau Jeugdzorg stelt de indicatie voor de AWBZ gefinancierde zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die uw zorgbehoefte onafhankelijk, objectief en integraal vaststelt. Het adres van het CIZ kunt u opvragen bij het zorgloket in uw gemeente. U kunt ook kijken op www.ciz.nl

De indicatiestelling voor een WMO-voorziening wordt gedaan door uw gemeente zelf. Hiervoor kunt u ook terecht bij het zorgloket in uw gemeente.

STAP 2.

 

Omvang zorg

 

Het CIZ heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie. Het zal u daarom om informatie vragen. Om te zorgen voor een vlotte behandeling en toekenning van uw PGB is het belangrijk dat u zo volledig mogelijk de juiste informatie verstrekt. Ook kan het CIZ, met uw toestemming, informatie vragen aan een behandelend arts.
Aan de hand van het onderzoek stelt het CIZ een zogenaamd indicatiebesluit vast. Dit is een beschikking die u ontvangt
Binnen zes weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend.
In het indicatiebesluit staat altijd vermeld:

 • Voor welke functie u bent geïndiceerd (bijvoorbeeld Verpleging).
 • Op welke hoeveelheid/klasse u recht heeft (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week)
 • Hoelang u recht heeft op de zorg (bijvoorbeeld 1 jaar)

 

STAP 3.

 

Keuze

 

Als de indicatie is gesteld, weet u op welke zorg u recht heeft. Voor de manier waarop u die zorg krijgt, kunt u zelf kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Zorg in natura. U krijgt de geïndiceerde zorg geleverd door een zorgaanbieder, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie. Deze zorgaanbieder regelt dat er een zorgverlener aanwezig is en regelt de administratie rondom de zorgverlening. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend.
 • Persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB is een geldbedrag dat iemand ontvangt om zelf zijn of haar zorg mee te kunnen kopen. Zo kan men zelf bepalen wanneer en op welke manier die zorg wordt verleend.  En kan zelf gekozen worden voor een hulpverlener.
 • Het is ook mogelijk dat u een bepaalde functie zelf wilt regelen en een andere functie liever in natura wilt krijgen. Dat kan. U vraagt dan een PGB aan voor de functie die u zelf wilt regelen en laat de andere functie in natura leveren

 

STAP 4.

 

Toekenning PGB

 

Als is vastgesteld welke zorg u vanuit de AWBZ nodig heeft en u voor het PGB gekozen hebt, stelt het zorgkantoor uw budget officieel vast. Dat wordt 'toekennen' genoemd.
U moet het PGB aanvragen bij het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor voert de AWBZ namens alle zorgverzekeraars uit.

Als is vastgesteld welke zorg u vanuit de WMO nodig heeft en u heeft voor het PGB gekozen, stelt de gemeente uw budget officieel vast. En moet u hier ook de aanvraag indienen.

STAP 5.

 

Uitbetaling PGB

 

U mag zelf bepalen op welke bank- of girorekening het zorgkantoor het PGB uitbetaalt. Dat kan natuurlijk uw gewone bank- of girorekening zijn, maar het is verstandig om voor het beheer van uw PGB een aparte bank- of girorekening te openen.
Dit in verband met de administratie en verantwoording van het budget.

 

STAP 6 .

 

Zorg inkopen

 

Met het toegekende budget kunt u nu op uw eigen voorwaarden een zorgovereenkomst sluiten met een zorgverlener die u zelf uitkiest. Dat kan iemand uit uw familie of een kennis zijn. Maar ook een zorgverlener die nu al regelmatig zorg verleent. U kunt ook zorg inkopen bij een zorginstelling of een particulier bureau. Een belangrijke voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt.

U moet met de zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. In de zorgovereenkomst vermeldt u welke soort zorg u hebt afgesproken en de prijs die u daarvoor betaalt. Deze zorgovereenkomst moeten u én uw zorgverlener ondertekenen.

STAP 7.

 

Verantwoording

 

U mag het PGB (AWBZ) alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorgsoorten:

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Ondersteunende begeleiding
 • Activerende begeleiding
 • Tijdelijk verblijf (logeeropvang)

U hoeft het PGB niet per se te besteden aan de functie(s) waarvoor u geïndiceerd bent. Als u bijvoorbeeld bent geïndiceerd voor persoonlijke verzorging mag u het PGB ook besteden aan bijvoorbeeld verpleging.
Verder kunt u het PGB besteden aan bemiddelingskosten.
Voor de verantwoording van het budget aan het zorgkantoor houdt u zelf de administratie bij. 
U moet, op grond van belastingwetgeving, uw PGB-administratie zeven jaar bewaren en u bent zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte bij de Belastingdienst.

Het toegekende PGB vanuit de WMO is alleen bedoeld voor de inkoop van huishoudelijke verzorging.

 

STAP 8.

 

Terugbetaling PGB

 

Wanneer u het PGB niet volledig heeft besteed dient het niet uitgegeven bedrag te worden terugbetaald aan de instantie die u het PGB verstrekt.